Uudised

22/09/2011 09:32  Toitumise ja tervise hoidmise riiklik poliitika 
 Allikas: URL

Eestis on rahvastiku toitumisharjumuste parandamise ning tegevuste planeerimise ja läbiviimise riiklikuks aluseks pdf „Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia aastateks 2005–2020".

Strateegiat viiakse ellu viie valdkonna kaudu: kehaline aktiivsus; toitumine; suitsetamine; tervishoid; teabelevi ja paikkondliku suutlikkuse tagamine.

Igale valdkonnale on seatud oma alameesmärgid. Kuigi strateegia sihtgrupiks on kogu Eesti rahvastik, on enamik sekkumismeetmeid suunatud konkreetsetele sihtgruppidele: lapsed ja noored, kõrge riskiga isikud, õpetajad, tervishoiutöötajad, tervisedendajad, toidukäitlejad jne.

Toitumise valdkonna meetmed

Inimeste teadlikkuse tõstmine tasakaalustatud ja täisväärtuslikust toitumisest läbi meedia, paikkondlike projektide, koolituste ning erinevatele sihtgruppidele suunatud infomaterjalide. Toitumise ja toiduga seoses olevate teemade (sh söögitegemine, toidumärgistus, reklaamide mõistmine, hügieen) integreerimine õpetajate koolitusse ning riiklikesse õppekavadesse; vastavasisuliste õppe- ja metoodiliste materjalide kättesaadavuse tagamine.

Inimeste tervislike toitumisvalikute soodustamine, viies läbi toidumärgistuse alast teavitustööd, koolitades toidukäitlejaid, arendades edasi toitumisalast arvutiprogrammi, korraldades konkursse ning rakendades motivatsioonistrateegiaid toidukäitlejatele. Tasakaalustatud toitumise põhimõtete järgimine institutsionaalses toitlustamises, jätkates koolipiima- ja koolilõuna programmi ning tõhustades järelvalvemehhanismi õigusaktidele vastavuse osas.

Kes strateegia elluviimise heaks töötavad

Strateegia tugevuseks on paljude osapoolte kaasamine. Erinevate valdkondade rakendamise eest vastutavad mitmed asutused ja on kaasatud ka nende rahastamisallikad. Strateegiat finantseerib Vabariigi Valitsus Sotsiaalministeeriumi kaudu, kes koordineerib selle elluviimist. Sotsiaalministeeriumi haldusalas vastutab strateegia elluviimise eest Tervise Arengu Instituut. Lisaks panustavad strateegia elluviimisesse Põllumajandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium ja riiklikud institutsioonid nagu Eesti Haigekassa, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Linnade Liit. Strateegia annab võimaluse kaasata kodanikeühendusi ja erasektorit.

Allikas: Terviseinfo.ee 


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

 
 

OÜ RAZOONE, Rõika 31A, Tallinn 10617, tel 53 40 33 31, e-mail razoone@ neti.ee

Koduleht Elitec'st